سیاستهای ناپایدار ارزی: این مؤلفه با پژوهش کهیاری حقیقت و همکاران (1397) همخوان است و ازجمله عوامل محیطی تأثیرگذار بر انحلال برند در صنعت مواد غذایی شناسایی و مطرح شده است که نتایج بررسی آن در هردو پژوهش مثبت و قابل قبول است. نبودِ نگرش مثبت به برند: در پژوهش کهیاری حقیقت و همکاران (1397) مؤلفههای الگوی افول برند در صنعت مواد غذایی در دو دستة عوامل سازمانی و محیطی شناسایی شده است که مؤلفة نگرش هزینهای به برند و نه سرمایهای که از عوامل سازمانی تأثیرگذار بر افول برند در صنعت مواد غذایی به شمار میرود، با مؤلفة نداشتن نگرش مثبت به برند در این پژوهش همسو بوده و نتایج بررسی آن در هردو پژوهش نیز مورد قبول ارزیابی شده است. درخصوص رد یا پذیرش و مقایسه و تحلیل نتایج این پژوهش با تحقیقات گذشته، نخست مؤلفه های آسیب ساز در بُعد ساختاری این پژوهش بررسی میشوند: 1. تشابه برند: در پژوهش عزیزی و همکاران (1396)مؤلفههای الگوی برند موفق در صنعت کاشی در قالب شرایط علّی، مداخلهگر و زمینهای شناسایی شدند که مؤلفة تقلیدپذیری زیاد در ویژگیهای ظاهری محصول (رنگ، طرح ، اندازه) ازجمله شرایط علّی اثرگذار بر برندسازی موفق برشمرده شده است و با مؤلفة تشابه برند در بُعد ساختاری پژوهش حاضر همخوان است.


برگشت طولانی سرمایه: این مؤلفه همراستا با مؤلفة محدودیتهای نقدینگی شرکت و ازجمله شرایط مداخله گر در برندسازی موفق در صنعت کاشی در پژوهش عزیزی و همکاران (1396) است که نتایج بررسی آن در موضوع هردو پژوهش تصدیق شده است. درزمینة مؤلفة آسیبساز نبودِ نگرش مثبت به برند به مخاطبان این امر پیشنهاد میشود تجربه زیستة شرکتهای موفق دارویی دراین زمینه را مدنظر قرار داده و با کمک دانش و علم روز برندسازی، آگاهی خود را افزایش دهند تا این نگرش به سمت مثبت معطوف شود. درزمینة نبود فضای مطلوب تبلیغ دارو به سازمان غذا و دارو پیشنهاد میشود الگوی اجرایی کشورهای دیگر در خصوص تبلیغ آزادانة داروهای بدون نسخه در رسانهها و یا سایر وسایل ارتباط جمعی را مدنظر قرار دهند و در صورت امکان به تولیدکنندگان برندهای دارویی کشور تعمیم داده شود. گفتنی است بنابه شرایط و ویژگیهای خاصی که صنعت داروسازی نسبت به سایر صنایع دارد و بهوضوح در پیشنة پژوهش نیز به آن پرداخته شده است، برخی از مؤلفههای آسیبساز برندسازی بهخصوص در بعد زمینهای این پژوهش مختص این صنعت بوده و با پژوهش محمدیان و همکاران (1398) منطبق بوده است و در پایان، میتوان گفت نتایج آزمون یافته های این پژوهش با یافتههای مطالعات گذشته سازگار است. در مورد ثبت برند در موسسه راه روشن بیشتر بخوانید.


CVI) و پایایی آن­ها به روش همسانی درونی و با استفاده از ضریب همبستگی آلفای کرونباخ محاسبه گردید که 92/0 بود. بهمنظور جلوگیری از رقابت ناسالم و غیرمنصفانه پیشنهاد میشود سازمانهای تصمیمگیرنده علاوهبر نظارت دقیق حمایتهای خود را از تولید داروی با کیفیت داخل بهطور جد در دستورکار قرار دهند. برای رفع آسیبهای برندسازی بر اثر نبودِ مهارتهای فردی مدیریتی به صاحبان اصلی شرکتهای داروسازی پیشنهاد میشود در جذب و انتخاب منصبهای کلیدی شرکت، مدیران مسئولیتپذیر و دارای توانمندیهای فردی و تجربه و مهارت مرتبط با برندسازی و بازاریابی را در اولویت بگذارند. 3. ضعف در ثبات مدیریتی، 4. نامگذاری نامناسب برند و 5. تکراریبودن انتخاب نوع دارو: این مؤلفهها در پژوهش محمدیان و همکاران (1398) از اساسیترین آسیبهای برندسازی در صنعت داروسازی ایران اطلاق میشوند که نتایج آنها کاملاً همراستا و مطابق با نتایج آزمون این پژوهش بوده و پذیرش شده است. بهمنظور جلوگیری از خطای کادر درمانی پیشنهاد میشود سازمان غذا و داروی کشور با سختگیری در انجام پروتکل های اجرایی و همینطور الزام همکاری بیمارستانها با شرکتهای داروسازی در برگزاری دورهای جلسات آموزشی نسبت به شناسایی و یادآوری برند های دارویی مبادرت ورزند.


همچنین پس از مشهد، دومین شهر دارای بیشترین گردشگر و بعد از تهران دومین شهر صنعتی ایران می باشد. درزمینة تمایل پزشک به تجویز داروی خارجی به شرکتهای داروسازی پیشنهاد میشود که با تولید داروی باکیفیت (اثربخشی زیاد و عوارض جانبی کمتر) و همچنین ارتباطات مؤثر با پزشکان در جهت جلب اعتماد آنان تلاش کنند. بهمنظور جلوگیری از برگشت طولانی سرمایة شرکتهای داروسازی به نهادهای مرجع پیشنهاد میشود با اجرای سازوکارهایی دقیق و برنامهریزیشده مدت وصول پرداختیها را کوتاهتر و ادامهدار کنند؛ بهطوریکه دغدغة تولیدکننده مربوط به کمبود نقدینگی کنار رود. بهمنظور جلوگیری از فرایند نامناسب ثبت برند به سازمان غذا و داروی کشور پیشنهاد میشود نرمافزاری تخصصی از برندهای دارویی برای بررسی و تطبیق دقیق برندها و جلوگیری از تداخل آنها طراحی کنند. اگر علامت تجاری ثبت نشود، شرکتهای رقیب از همان علامت یا علامتی که شباهت آن با علامت مزبور به اندازهای است که موجب گمراهی خواهد شد برای همان کالا یا کالاهای مشابه استفاده خواهند کرد و در نتیجه سرمایهگذاری در بازاریابی یک محصول ممکن است به هدر رود.


اطلاعات بیشتر:

https://ipindiaonline.gov.in/tmrpublicsearch/frmmain.aspx

+ تعداد بازدید : 2540 |
نوشته شده توسط نویسنده ایران مگ در دوشنبه 29 آذر 1400 و ساعت 10:02
ساخت وبلاگ جدید رایگان خرید بک لینک از همه بلاگ
بستن تبلیغات [X]